"Dostawa tonerów i materiałów biurowych"

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Traugutta
 • Telefon/fax: tel. 42 665 03 74, 665 03 70 , fax. 42 665 03 71
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
  ul. Traugutta 25
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 665 03 74, 665 03 70, fax. 42 665 03 71
  REGON: 10059875000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lodz.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa tonerów i materiałów biurowych"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: Część 1 Zakup i dostawa fabrycznie nowych tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA ECOSYS M6035cidn zgodnie z ilością wyszczególnioną w formularzu cenowym (załącznik nr 2a do SIWZ). 1. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty nie używane, nie uszkodzone, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy, wolne od wad fizycznych i prawnych, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widoczną nazwą producenta urządzenia do którego produkt jest przeznaczony, z symbolem urządzenia do którego jest przeznaczony, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem, i które będą mogły być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Produkty muszą być materiałami oryginalnymi zalecanymi przez producenta urządzeń, do których są przeznaczone. 2. Zamawiający nie dopuszcza materiałów alternatywnych i zamienników z uwagi na fakt, iż posiadane przez niego urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA ECOSYS M6035cidn jest na gwarancji, a zgodnie z zapisami gwarancji stosowanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych powoduje utratę gwarancji na całe urządzenie. 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenia wielofunkcyjne KYOCERA ECOSYS M6035cidn na skutek użytkowania niewłaściwych materiałów (na podstawie opinii autoryzowanego przedstawiciel marki Kyocera w Polsce), Wykonawca zostanie obciążony kosztami konserwacji, wymiany uszkodzonych części oraz materiałów eksploatacyjnych na nowe i innych czynności niezbędnych by doprowadzić urządzenia do stanu pierwotnego w serwisie autoryzowanym producenta. 4. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, bez obciążania Zamawiającego jakimikolwiek dodatkowymi kosztami z tego tytułu. 5. Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego na swój koszt zużyte tonery w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego oraz wystawiając każdorazowo w tym zakresie „Kartę Przekazania Odpadu” (KPO). Część 2 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb RDOŚ w Łodzi, zgodnie z asortymentem i ilością wyszczególnioną w formularzu cenowym (załącznik nr 2b do SIWZ). 1. Wszystkie oferowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia będą ściśle odpowiadać cechom i parametrom określonym przez Zamawiającego oraz będą dopuszczone do obrotu, oryginalne, fabrycznie nowe, dobrej jakości i wolne od wad. Ponadto, będą posiadać oryginalne opakowanie producenta opatrzone w etykiety umożliwiające identyfikujące danego produktu (co do ilości, rodzaju) bez konieczności naruszenia opakowania oraz we wszelkie zabezpieczenia stosowane przez producenta. 2. Oferowane materiały o ograniczonym terminie trwałości będą miały co najmniej 12 - miesięczny okres przydatności do użytku, licząc od daty dostawy. 3. W przypadku ujawnienia wad jakościowych dostarczonych artykułów, których nie można było stwierdzić w chwili dostawy, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie w formie elektronicznej. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady. 5. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, bez obciążania Zamawiającego jakimikolwiek dodatkowymi kosztami z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną