Dostawa sprzętu komputerowego (serwera) dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 94-303 Łódź, Konstantynowska
 • Telefon/fax: tel. +48426327579, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
  Konstantynowska 8/10
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426327579, , fax. -
  REGON: 10146567200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zzm.lodz.pl/zapytania-ofertowe.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego (serwera) dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa serwera Tower wg. parametrów określonych w załączniku do niniejszego zapytania. 2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2.3. Przedmiotowe zamówienie udzielane jest w trybie procedury otwartej na podstawie Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi wprowadzonego Zarządzeniem nr 79/2019 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2019 r. 2.4. Do niniejszego postępowania w oparciu o art. 4 pkt.8 nie stosuje się postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp”, chyba że Zamawiający przewidział inaczej. W takim przypadku przepisy Pzp stosuje się odpowiednio.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną