Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 631 38 68 , fax. 42 631 28 79
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
  ul. Żeromskiego 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 631 38 68, fax. 42 631 28 79
  REGON: 15830000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Pełna lista przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zatem Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w stosunku do jednej, dwóch lub wszystkich części przedmiotu zamówienia określonego w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wycenę poszczególnych pozycji w ramach części 1 i 3. 3.Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia. 4.Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. 5.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz zastosowanych podzespołów. 6.Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 2 do SIWZ przeznaczony będzie do użytku wewnętrznego dla celów dydaktycznych i naukowych, w związku z tym Zamawiający wymaga spełnienia parametrów minimalnych określonych w ww. załączniku, które zostały podyktowane specyfiką Uczelni. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ (Arkusz cenowy). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, w której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. 8.W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę sprzętu równoważnego o równoważnej wydajności Zamawiający będzie weryfikował równoważność za pomocą następujących mierników: a) w przypadku procesorów (do komputerów stacjonarnych i serwerów oraz notebooków) - za pomocą testu PassMark - CPU Mark publikowany na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - według wyników testu z dnia 11. 06. 2019 r. b) w przypadku procesorów graficznych: - za pomocą testu PassMark G3D Rating publikowany na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php - według wyników testu z dnia 11. 06. 2019 r. Wszystkie wyniki ww. testów znajdują się w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 9.Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę w Częściach 1; 2; 3 poz. 1; poz. 2; poz. 3; poz. 5 - minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt. Dla Części 3 poz. - minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt. (Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert opisane w rozdziale XVIII SIWZ. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty). Zamawiający wymaga aby warunki gwarancyjno-serwisowe wynikały bezpośrednio z PN oferowanego sprzętu lub dołączonej opcji serwisowej z podanym PN. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji podanych informacji bezpośrednio na infolinii Producenta. W części 4 okres gwarancji wskazany w opisie przedmiotu zamówienia –w Zał. nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną