Dostawa sprzętu komputerowego i serwerów

Politechnika Łódzka Uczelniane Centrum Informatyczne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka Uczelniane Centrum Informatyczne
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, Wólczańska
 • Telefon/fax: tel. (42) 638-35-00
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Uczelniane Centrum Informatyczne
  Wólczańska 223
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (42) 638-35-00
  REGON: 000001583
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i serwerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i serwerów na potrzeby Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Specyfikacja zamawianego sprzętu – opis podstawowych parametrów technicznych” (dalej „Załącznik nr 1”). 2. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia posiadały co najmniej podstawowe parametry techniczne opisane w Załączniku nr 1. 3. Tam, gdzie w Załączniku nr 1 zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, patent, itp.) zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w opisie. 4. Miejsce dostawy: budynki Politechniki Łódzkiej w Łodzi, wyszczególnione każdorazowo w treści umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30230000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną