Dostawa sprzętu IT oraz RTV w ramach projektu „Z pasją w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szkoła Podstawowa Nr 23 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 23
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-707 Łódź, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 0-42 633 60 09 , fax. 0-42 633 60 09
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 23
  ul. Gdańska 16
  90-707 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 633 60 09, fax. 0-42 633 60 09
  REGON: 73151900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.sp23lodz.wikom.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu IT oraz RTV w ramach projektu „Z pasją w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu IT oraz RTV w ramach projektu „Z pasją w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Zamówienie obejmuje dostawę: 1 Komputer przenośny dla nauczyciela z oprogramowaniem. 2 Zestaw - komputer stacjonarny z monitorem dla uczniów i nauczycieli. 3 Monitor multimedialny. 4 Tablet dla ucznia. 5 Tablet dla nauczyciela. 6 Szafka do ładowania tabletów. 7 Tablica interaktywna z rzutnikiem i uchwytem. 8 Urządzenie wielofunkcyjne. 9 Radioodtwarzacz. CPV: Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe Pozostałe kody: 30213100-6 Komputery przenośne 30213300-8 Komputer biurkowy 30231300-0 Monitory ekranowe 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48000000-8 32322000-6 Urządzenia multimedialne 30213200-7 Komputer tablet 30121200-5 Urządzenia fotokopiujące 32310000-9 Odbiorniki audycji radiowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór umowy Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną