Dostawa skanera dziełowego

Archiwum Państwowe w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Archiwum Państwowe w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-415 Łódź, pl. Wolności
 • Telefon/fax: tel. 0-42 632 02 02 , fax. 0-42 632 02 11
 • Data zamieszczenia: 2019-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Archiwum Państwowe w Łodzi
  pl. Wolności 1
  91-415 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 632 02 02, fax. 0-42 632 02 11
  REGON: 11230000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ap.lodz.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa skanera dziełowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego, nieużywanego skanera dziełowego wraz ze stacją roboczą i oprogramowaniem o parametrach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz przeszkoleniem 2 pracowników w zakresie obsługi. Wykonawca zobowiąże się do przeprowadzenia nieodpłatnych przeglądów konserwacyjnych co 6 miesięcy w okresie trwania gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30216110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną