Dostawa samochodu osobowego

Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-073 Łódź, ul. Legionów
 • Telefon/fax: tel. 426 322 647 , fax. 426 325 841
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi
  ul. Legionów 113
  91-073 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 322 647, fax. 426 325 841
  REGON: 47074268300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. samochodu osobowego. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 4 do SIWZ (OPZ), warunki realizacji zamówienia w załączniku nr 6 (projekt umowy). Minimalny okres gwarancji na pojazd został określony w załączniku 4 do SIWZ. Minimalny okres gwarancji na baterie układu hybrydowego wynosi 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną