dostawa produktów chemicznych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-046 Łódź, ul. Wodna
 • Telefon/fax: tel. 422 536 240 , fax. 422 536 249
 • Data zamieszczenia: 2019-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
  ul. Wodna 40
  90-046 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 536 240, fax. 422 536 249
  REGON: 29502400000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa będąca podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa produktów chemicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Pakiet A – PRODUKTY CHEMICZNE : roztwory buforowe i wzorce: barwy ,jonów, konduktometryczne, nefelometryczne, chlor wolny, twardość. 2) Pakiet B – MATERIAŁY ODNIESIENIA - WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA 3) Pakiet C – PRODUKTY CHEMICZNE - KOLUMIENKI SPE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24327000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną