Dostawa pojazdu typu auto-laweta do przewozu pojazdów służbowych dla KWP w Łodzi

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
 • Telefon/fax: tel. 426 652 295 , fax. 426 652 080
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  ul. Lutomierska 108/112
  91048 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 652 295, fax. 426 652 080
  REGON: 47075497600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojazdu typu auto-laweta do przewozu pojazdów służbowych dla KWP w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu typu auto-laweta do przewozu samochodów osobowych dla KWP w Łodzi. Szczegółowe wymagania dotyczące pojazdu i wyposażenia oraz zabudowy zostały określone w specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 2. 3.2. Samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2018, dopuszczony do obrotu, wolny od wad technicznych i prawnych. 3.3. Zamawiający żąda wskazania marki, modelu i wersji oferowanego samochodu oraz wyciągu ze świadectwo zgodności WE dla pojazdu bazowego. 3.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył szczegółowy opis oferowanego pojazdu, w którym potwierdzi spełnienie wymagań technicznych określonych odpowiednio w załączniku nr 2 do SIWZ. 3.5. Miejscem dostawy pojazdu będzie Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Stokowska 21/25; koszty transportu i dostawy ponosi Wykonawca. 3.6. Zamawiający wymaga, aby pojazd był objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na: • podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę co najmniej 24 miesiące, • powłokę lakierniczą co najmniej 24 miesiące, • perforację elementów nadwozia co najmniej 24 miesiące, • całość zabudowy co najmniej 24 miesiące, 3.7. Zamawiający wymaga, aby przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji były realizowane w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania na terenie województwa łódzkiego co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów dla danej marki, na którą Wykonawca składa ofertę. 3.8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym do SIWZ, czy powierza podwykonawcy wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy jego udziale. 3.9. Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy książkę gwarancyjno – serwisową pojazdu, kartę pojazdu, instrukcję obsługi, komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu (np. zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu, świadectwo zgodności WE), wykaz wyposażenia dodatkowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną