Dostawa pojazdu specjalnego na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90926 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 042 6641526, 6641210 , fax. 426 641 112
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90926 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6641526, 6641210, fax. 426 641 112
  REGON: 430800200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.uw.gov.pl lub www.lodzkie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojazdu specjalnego na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu terenowego (nadwozie typu pick-up) wraz z wyposażeniem, który będzie dostosowany do realizacji zadań statutowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi (CPV 34113000-2 – Pojazd z napędem na 4 koła). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia i może zaoferować jeden z następujących okresów gwarancji: 12 miesięcy lub 100 tys. km, 24 miesiące lub 150 tys. km, 36 miesięcy lub 200 tys. km, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Informację o przewarzaniu danych osobowych (RODO) zawiera załącznik Nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34113000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną