Dostawa odczynników do oznaczania biomarkerów w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym w celu realizacji projektu „MRImmuno-platforma szybkiej decyzji diagnostyczno-terapeutycznej u pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego”.

Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-419 Łódź, al. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 422 725 937, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny
  al. Kościuszki 4
  90-419 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 725 937, , fax. -
  REGON: 47307330800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do oznaczania biomarkerów w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym w celu realizacji projektu „MRImmuno-platforma szybkiej decyzji diagnostyczno-terapeutycznej u pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa odczynników do oznaczania biomarkerów w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym w celu realizacji projektu „MRImmuno-platforma szybkiej decyzji diagnostyczno-terapeutycznej u pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów ELISA do oznaczenia czynników w materiale biologicznym pochodzącym od pacjentów zakwalifikowanych do badania. Do analizy wybrane zostały następujące czynniki: neurofilamenty (łańcuch lekki), GFAP, Chitinase 3-like-1-Protein (YKL-40), osteopontyna, CXCL13, IFN gamma, i Il-6. Testy będą przeprowadzane z wykorzystaniem płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy. Dostawa testów ELISA będących przedmiotem zamówienia realizowana będzie stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie harmonogramu zapotrzebowania określonemu w punkcie 4 SIWZ termin wykonania zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza oferowania towarów w opakowaniach większych niż zalecane. Zamawiający dopuszcza oferowanie towarów w opakowaniach mniejszych niż zalecane, pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje taką ilość opakowań, która w całości pokryje zapotrzebowanie wskazane dla każdego asortymentu podanego w załączniku do SIWZ nr 2 opisie przedmiotu zamówienia. Oferowane testy powinny być towarami katalogowymi o ustalonych standardach jakościowych, fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. Nie dopuszcza się oferowania towarów niewiadomego pochodzenia. Oferowane towary powinny być opakowane w sposób umożliwiający identyfikację produktu i producenta. Na opakowaniach powinny być naniesione wszystkie informacje (symbole, nr kat, nr lot) wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Pakiet I - 40 opakowań po 96 testów Pakiet II Pozycja 1 - 40 opakowań po 96 testów Pozycja 2 - 40 opakowań po 96 testów Pozycja 3 - 40 opakowań po 96 testów Pozycja 4 - 40 opakowań po 96 testów Pozycja 5 - 40 opakowań po 96 testów Pozycja 6 - 40 opakowań po 96 testów 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ nr 2.1(pakiet I) i 2.2 (pakiet II).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną