Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do badań

"Bionanopark" sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: "Bionanopark" sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-465 Łódź, Dubois
 • Telefon/fax: tel. 426 844 444 , fax. 426 845 000
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Bionanopark" sp. z o.o.
  Dubois 114/116
  93-465 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 844 444, fax. 426 845 000
  REGON: 47321432900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bionanopark.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do badań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do badań objęta Projektem badawczym finansowanym w ramach konkursu "SONATA 13", pt.: "Wpływ wybranych nanocząstek na właściwości sprężyste komórek śródbłonka oceniany z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych”. Przedmiot zamówienia podzielony został na pięć Części, tj.: 1. Część nr 1 obejmuje dostawę odczynników do hodowli komórkowych określoną w Załączniku nr 1A.1. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy; 2. Część nr 2 obejmuje dostawę materiałów zużywalnych do AFM określoną w Załączniku nr 1A.2. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy; 3. Część nr 3 obejmuje dostawę materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych określoną w Załączniku nr 1A.3. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy; 4. Część nr 4 obejmuje dostawę materiałów zużywalnych TEM określoną w Załączniku nr 1A.4. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy; 5. Część nr 5 obejmuje dostawę odczynników chemicznych określoną w Załączniku nr 1A.5. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. Szczegółowe wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w treści Załączników do SIWZ wskazanych powyżej, a także w treści wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną