DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA ORAZ KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI – MONTAŻ KANAŁÓW, URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU W BUDYNKU GOSPODARCZYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. KSIĘŻY MŁYN 11 STANOWIĄCYM BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Łódzki Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
  ul. Nowe Sady 19
  94-102 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lzuk.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA ORAZ KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI – MONTAŻ KANAŁÓW, URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU W BUDYNKU GOSPODARCZYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. KSIĘŻY MŁYN 11 STANOWIĄCYM BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W RAMACH POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO JEST DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA ORAZ KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI – MONTAŻ KANAŁÓW, URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU W BUDYNKU GOSPODARCZYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. KSIĘŻY MŁYN 11 STANOWIĄCYM BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, REALIZOWANE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONANEJ PRZEZ PRACOWNIĘ ARTA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ: 90-410 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 45 – PROJEKT WYKONAWCZY, tj.: ,,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ KSIĘŻEGO MŁYNA W ŁODZI, WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW NR A/44. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO – OBSZAR H. INSTALACJE SANITARNE – MARZEC 2013”. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ, ZAŚ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZREALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE NA ZASADACH I WARUNKACH OPISANYCH WE WZORZE UMOWY STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NR 8 DO SIWZ ORAZ NA PODSTAWIE INNYCH MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na III Etapy: ETAP I Montaż kompletnej instalacji wentylacyjnej. ETAP II Rozruch wentylacji mechanicznej oraz wykonanie pomiarów. ETAP III Przeszkolenie wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji wentylacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331210-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną