Dostawa, montaż i konfiguracja beaconów oraz zaprojektowanie aplikacji SmartUMED wraz z wdrożeniem usługi nawigacji głosowej po kampusie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-419 Łódź, al. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 422 725 937, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny
  al. Kościuszki 4
  90-419 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 725 937, , fax. -
  REGON: 47307330800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i konfiguracja beaconów oraz zaprojektowanie aplikacji SmartUMED wraz z wdrożeniem usługi nawigacji głosowej po kampusie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Dostawa, montaż i konfiguracja beaconów oraz zaprojektowanie aplikacji SmartUMED wraz z wdrożeniem usługi nawigacji głosowej po kampusie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, opisana w Przedmiocie zamówienia – w załączniku nr 2 do SIWZ. 1. Dostawa, montaż i konfiguracja 2000 szt. Beaconów. 2. Opracowanie, dostawa i wdrożenie map cyfrowych obszaru wskazanego przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego podkładów budowlanych o łącznej powierzchni nie większej niż 93 000 m2 w 38 budynkach. 3. Opracowanie, dostawa i wdrożenie map terenów zewnętrznych wraz z usługą wyznaczania tras pomiędzy budynkami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla 38 budynków. 4. Opracowanie, dostawa i wdrożenie map terenów zewnętrznych wraz z usługą wyznaczania tras pomiędzy budynkami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla 9 budynków. 5. Dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania zasobami i prezentacji poszczególnych budynków uczelni w oparciu o moduł CMS. 6. Dostawa i wdrożenie aplikacji mobilnej wspierającej przemieszczanie się po terenach kampusów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72416000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną