Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 7/9

Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-419 Łódź, al. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 422 725 937, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny
  al. Kościuszki 4
  90-419 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 725 937, , fax. -
  REGON: 47307330800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umed.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 7/9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych, do pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Łodzi znajdujących się przy ul. Żeligowskiego 7/9, piętro I - III. 3.2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ nr 2 oraz załącznik nr 2.1. (Wymagania Ogólne Zamawiającego). 3.3. Przed złożeniem oferty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zapoznanie się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, zapoznanie się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne w celu zaplanowania jego prawidłowego wykonania. 3.4. Zamawiający wymaga od Wykonawców dokonania wizji lokalnej na obiekcie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia w celu wykonania pomiarów z „natury” wszystkich powierzchni. 3.5. Dostawy będą realizowane w czynnym obiekcie, w związku z tym Wykonawca po podpisaniu umowy, zobowiązany jest ustalić z Administratorem Budynku. Harmonogram dostaw i montażu. 3.6. Zamawiający zastrzega, iż poszczególne pomieszczenia będzie udostępniał do realizacji zamówienia etapami, co musi Wykonawca uwzględnić w Harmonogramie (po uzgodnieniu z Administratorem obiektu) biorąc pod uwagę czas oraz natężenie wykonywania poszczególnych prac. 3.7. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do kooperacji oraz koordynacji, we współpracy z Zamawiającym, prac i dostaw wyposażenia realizowanych do obiektu, oraz innych działań realizowanych przez inne podmioty w obiekcie, w trakcie wykonywania niniejszego zamówienia. 3.8. Zamawiający informuje, iż w przypadku zastosowania w SIWZ określenia przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, ma ono na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 3.9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych do opisanych poprzez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą miały, co najmniej te same cechy/parametry funkcjonalne, co wskazane w SIWZ, oraz których jakość nie jest gorsza, od jakości określonej w specyfikacji produktu. 3.10. W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 3.11. Stosownie do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych przez Zamawiające w SIWZ dopisuje się wyrazy „lub równoważne”. 3.12. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39180000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną