Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-402 Łódź, Matejki
 • Telefon/fax: tel. 42 6317955, , fax. 42 6317982
 • Data zamieszczenia: 2020-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
  Matejki 16
  91-402 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6317955, , fax. 42 6317982
  REGON: 00011840500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na dachu budynku biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi (położonego przy ul. Jana Matejki 16, 91 - 402 Łódź) instalacji ogniw fotowoltaicznych wraz z urządzeniami niezbędnymi do wytwarzania energii elektrycznej. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem w szczególności: 1) dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy na poziomie: 46 kWp, zgodnie z projektem wykonania i montażu instalacji PV (zwanej dalej również: „mikroinstalacją” lub „instalacją”), stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, 2) przeprowadzenie wymaganych prób, badań regulacji instalacji, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem, 3) opracowanie operatu odbiorowego z wykonanej mikroinstalacji (2 egz.) zawierającego: dokumentację powykonawczą w postaci indywidualnego projektu powykonawczego dla zamawiającego, komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób, itp., 4) przeprowadzenie szkolenia dla pięciu wyznaczonych pracowników Zamawiającego dot. zasad prawidłowej eksploatacji i obsługi wykonanej instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi (zawierającej m.in. zalecenia bieżącej konserwacji) i ich przekazanie użytkownikom oraz sporządzenie protokołu z przeprowadzenia szkolenia obejmującego m.in. zakres szkolenia oraz poświadczenia dla uczestników o odbytym szkoleniu, 5) dostawę i montaż oraz uruchomienie systemu monitoringu i zarządzania instalacją fotowoltaiczną, dla którego stawia się następujące wymagania: • system monitoringu i zarządzania instalacji fotowoltaicznej musi obejmować wszystkie zainstalowane urządzenia podlegające diagnostyce i analizie takie jak: - inwertery, - zabezpieczenia, - liczniki energii. • urządzenia podlegające monitoringowi i zarządzaniu muszą przekazywać informacje do systemu monitoringu i zarządzania bezpośrednio lub za pośrednictwem innych elementów systemu z wykorzystaniem standardu RS lub Ethernet. • system monitoringu i zarządzania musi zostać podłączony do istniejącej sieci LAN Zamawiającego w standardzie Ethernet. • dostęp do systemu monitoringu i zarządzania musi być możliwy za pomocą przeglądarki web. • system monitoringu i zarządzania winien w swojej funkcjonalności pozwalać na: - zarządzanie oraz konfigurację elementów systemu, - wykrywanie oraz raportowanie błędów systemu, - ciągły zapis danych, - śledzenie ilości produkcji i konsumpcji, temperatury, napięcia oraz innych dostępnych parametrów instalacji, - być przygotowany do uruchomienia zarządzania produkcją oraz konsumpcją energii elektrycznej. 6) przystosowanie istniejącej instalacji odgromowej do współpracy z mikroinstalacją, 7) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów do wykonania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej właściwej dla siedziby Zamawiającego, 8) uruchomienie produkcyjne mikroinstalacji (po otrzymaniu pozytywnej decyzji operatora sieci dystrybucyjnej właściwej dla Zamawiającego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną