Dostawa fabrycznie nowych,bez wad, pochodzących z bieżącej produkcji półbutów słuzbowych w ilości 835 par ( cz.I ) i butów zimowych meskich w ilości 965 par ( cz.II ) do Centralnej Składnicy Magazynowej ( Działu Magazynów ) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź

Areszt Śledczy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-729 Łódź, ul. Smutna
 • Telefon/fax: tel. (42) 675 00 00 , fax. (42) 675 03 55
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Łodzi
  ul. Smutna 21
  91-729 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (42) 675 00 00, fax. (42) 675 03 55
  REGON: 59040900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Areszt Śledczy w Łodzi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych,bez wad, pochodzących z bieżącej produkcji półbutów słuzbowych w ilości 835 par ( cz.I ) i butów zimowych meskich w ilości 965 par ( cz.II ) do Centralnej Składnicy Magazynowej ( Działu Magazynów ) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, bez ukrytych wad, pochodzących z bieżącej produkcji półbutów służbowych w ilości 835 par (I część) i butów zimowych męskich w ilości 965 par (II część), do Centralnej Składnicy Magazynowej (Działu Magazynów) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 5A, 5B do SIWZ. Kod CPV: 18813000 – 1 - obuwie z cholewami ze skóry, 18832000 – 0 - obuwie specjalne Ilekroć przedmiot zamówienia opisano poprzez wskazanie norm, znaków towarowych (nazwy handlowej), Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych przez które należy rozumieć: produkty spełniające wymagania Zamawiającego co najmniej w tym zakresie co produkty opisane w OPZ; rozwiązania z metodyką badawczą materiałów i wyrobu gotowego, w których badania wykonane będą według norm znowelizowanych lub innych procedur badawczych, o ile zastosowana w nich metodologia będzie tożsama z metodologią normy wskazanej przez Zamawiającego w OPZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego produkt stanowiący przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Asortyment objęty zamówieniem dostarczony będzie do Centralnej Składnicy Magazynowej (Działu Magazynów) przy Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź. Obuwie będzie dostarczone w sposób uwzględniający podział na jednostki organizacyjne Służby Więziennej przy których zlokalizowane są Składnice Okręgowe, w tym rodzaj, ilość par i rozmiar obuwia. Wykonawca winien posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanego produktu oraz okazać je na ewentualne żądanie Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji dla zamawianego obuwia wynosi co najmniej 24 miesiące od daty wydania ich z magazynu do użytkowania, natomiast okres ich przechowywania przez Zamawiającego w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat. W przypadku wydania obuwia do użytkowania po upływie okresu przechowywania gwarancja, o której mowa powyżej przestaje obowiązywać. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem. Ostateczna ilość zamawianego obuwia będzie wynikała z faktycznych potrzeb Składnic Okręgowych i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe i prawne. Dostarczany towar winien być oznakowany, opisany oraz przechowywany zgodnie z OPZ. Wykonawca wraz z dostawą jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumenty w postaci dowodu dostawy. Ilość towaru określona w opisie przedmiotu zamówienia jest ilością maksymalną jaką może zamówić Zamawiający i może ona ulec zmniejszeniu maksymalnie o 30% w zależności od potrzeb poszczególnych Składnic Okręgowych. Proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega również wartość całkowita zamówienia wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego i wynagrodzenie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18813000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną