Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych akcesoriów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-012 Łódź, ul.Kilińskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 6324034 , fax. 42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul.Kilińskiego 102
  90-012 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6324034, fax. 42 6324130
  REGON: 00434557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mops.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych akcesoriów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): Kod CPV 30237200-1 akcesoria komputerowe 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych akcesoriów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. 3. Asortyment oraz ilość zostały wyszczególnione w Załączniku nr 2a do SIWZ – „Pakiet asortymentowo-cenowy”. 4. Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a. 5. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć akcesoria komputerowe własnym transportem, na własny koszt wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 6. Wykonawca dostarczy (jednorazowa dostawa) akcesoria komputerowe w terminie, który Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ). 7. Zamawiający wymaga, aby termin dostawy nie był dłuższy niż 9 dni roboczych od dnia podpisania umowy (pierwszym dniem jest pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu podpisania umowy). 8. Zamawiający przyjmuje, iż dniem roboczym, na potrzeby niniejszego zamówienia, jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 9. Dostawa odbędzie się w dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 15.00. 10. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem lub na adres e-mail zamowienia@mops.lodz.pl z wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny. 11. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, posiadać oryginalne opakowanie. 12. Akcesoria komputerowe muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację (ilość, rodzaj, parametry techniczne) bez konieczności naruszania opakowania oraz z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta, np.: hologram. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych dotyczących przedmiotu zamówienia. 14. Zaproponowane przez Wykonawcę równoważne zamienniki akcesoriów komputerowych nie mogą być gorsze od oryginalnych. 15. Przez produkt równoważny rozumie się taki, który posiada parametry techniczne nie mniejsze w stosunku do typu produktu fabrycznie nowego pochodzącego od producenta urządzenia dla którego są przeznaczone, który w sposób poprawny współpracuje ze sprzętem i oprogramowaniem urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, a jego zastosowanie nie spowoduje konieczności częstszej konserwacji urządzeń niż przewiduje to producent w instrukcji obsługi oraz realizuje wszystkie funkcje i posiada wszystkie cechy określone w Załączniku nr 2a do SIWZ- „Pakiet asortymentowo- cenowy”. 16. Akcesoria komputerowe objęte przedmiotem zamówienia będą posiadały, co najmniej roczny okres gwarancji liczony od dnia dostawy. 17. Gwarancja obejmować będzie wszelkie wykryte usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego ich użytkowania. 18. Dokumentacja potwierdzająca okres gwarancji i jej warunki powinna być dostarczona Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia. 19. Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu i wymiany uszkodzonych lub niespełniających wymagań akcesoriów komputerowych na własny koszt. 20. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między ilością towaru wskazaną w Załączniku nr 2a do SIWZ – „Pakiet asortymentowo-cenowy”, a ilością dostarczoną określoną w dokumentach przewozowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi telefonicznie osobę do kontaktów oraz potwierdzi ten fakt pisemnie (pocztą e-mail) zgłoszeniem reklamacyjnym zawierającym uzasadnienie reklamacji oraz informację o dacie telefonicznego zgłoszenia. 21. Załatwienie uznanej reklamacji ilościowej, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych przez odpowiednie uzupełnienie dostawy uwzględniające faktyczną ilość towaru. 22. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację ilościową w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania uważa się za jej uwzględnienie. 23. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości dostarczonego towaru lub jego niezgodności z opisem i parametrami wskazanymi w Załączniku nr 2a do SIWZ – „Pakiet asortymentowo-cenowy”, Zamawiający niezwłocznie powiadomi telefonicznie osobę do kontaktów oraz potwierdzi ten fakt pisemnie (pocztą e-mail) zgłoszeniem reklamacyjnym zawierającym uzasadnienie reklamacji oraz informację o dacie telefonicznego zgłoszenia. 24. Wykonawca będzie zobowiązany rozpatrzyć reklamację z tytułu rękojmi, w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego potwierdzenia zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Wykonawca odpowiednio wymieni towary wadliwe na wolne od wad albo towary zgodne z Załącznikiem nr 2a do SIWZ – „Pakiet asortymentowo-cenowy” i dostarczy je w ciągu 1 dnia roboczego od dnia uznania reklamacji. 25. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację jakościową w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania uważa się za jej uwzględnienie. 26. Do biegu terminu udzielonej gwarancji nie będzie wliczany czas wykonania napraw gwarancyjnych. 27. Na czas wykonania napraw gwarancyjnych termin udzielonej gwarancji będzie ulegał zawieszeniu. 28. W przypadku wymiany wadliwego asortymentu na nowy bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty dostawy nowego asortymentu. 29. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi. 30. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy w następujących przypadkach: 1) dostarczenia innego asortymentu niż określony w Załączniku nr 2a do SIWZ – „Pakiet asortymentowo-cenowy”, 2) dostarczenia artykułów w terminie nie uzgodnionym z Zamawiającym, 3) brak na opakowaniu artykułu informacji, o których mowa w pkt. 12. 27. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 28. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 2) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 3) Określenie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych, numerów faksu i adresu poczty elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 4) Niezwłoczne zgłaszanie na piśmie zmian numerów telefonów kontaktowych, numerów faksu i adresu poczty elektronicznej. 29. Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 30. Kary umowne zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 31. Każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. 32. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, sekretariat@mops.lodz.pl,Telefon 42 685 43 62, Faks 42 632 41 30. 2) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez MOPS w Łodzi danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: ochronadanych@mops.lodz.pl . 3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; a) Posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 2) niniejszego rozdziału; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 3) niniejszego rozdziału; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 4) niniejszego rozdziału; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; b) Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 7) Zgodnie z ustawą z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730), w ustawie Pzp wprowadzono ust. 5 w art. 8 oraz dodano art. 8a, w związku z powyższym Zamawiający informuje, że: a) Udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia. b) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. c) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. d) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. e) Przechowuje protokół przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy. a. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. b. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. f) Zamawiający zwraca Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. g) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnieniem. h) Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich poufności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami i ilością asortymentu stanowi załącznik 2a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30237200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną