Dostawa doposażenia fotobioreaktora Labfors 5 Phototrophic 1.9 L typu flat panel dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Wólczańska
 • Telefon/fax: tel. 426 313 700 , fax. 426 365 663
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
  ul. Wólczańska 213
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 313 700, fax. 426 365 663
  REGON: 15830000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa doposażenia fotobioreaktora Labfors 5 Phototrophic 1.9 L typu flat panel dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia nowego fotobioreaktora Labfors 5 Phototrophic 1.9 L typu flat panel do prowadzenia badań w skali laboratoryjnej, wyprodukowanego przez firmę INFORS w Szwajcarii i objętego gwarancją producenta, w dwa dodatkowe, opcjonalne układy kontrolno – pomiarowe: 1.1 Sondę turbidymetryczną do pomiaru stężenia biomasy wraz z modułem pomiarowym (przetwornikiem sygnału); Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące sondy: - zakres pomiaru zmętnienia: co najmniej 0 – 6 CU (jednostek stężenia), - długość drogi optycznej (Optical Path Length) dostosowana do hodowli komórkowych o średnim i wysokim stężeniu biomasy (OPL05), - długość sondy dopasowana do zbiornika flat panel fotobioreaktora Labfors 5 Phototrophic 1.9 L, z możliwością zmiany głębokości zanurzenia sondy w zbiorniku. 1.2 Zestaw z czujnikiem światła, umożliwiający pracę bioreaktora w trybie ciągłym na zasadzie turbidostatu. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące zestwu: - zestaw musi zawierać: fotowoltaiczny czujnik światła o długości fali w zakresie od 400 nm do 700 nm, moduł pomiarowy (przetwornik sygnału), osłony zbiornika umożliwiające skupienie strumienia światła z jednostki oświetleniowej na cieczy wypełniającej zbiornik, - czułość fotonowa czujnika powinna zawierać się w zakresie 5 – 10 µA / 1000 (tysiąc) µmoli/s/m2, - maksymalna nieliniowość wskazań czujnika nie powinna przekraczać 1% w zakresie do 10000 (dziesięciu tysięcy) µmoli/s/m2, - maksymalna temperatura pracy czujnika nie może być niższa niż 65 0C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną