Dostawa artykułów elektrotechnicznych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów elektrotechnicznych dla Uniwersytetu Łódzkiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie trwania umowy artykułów elektrotechnicznych dla Uniwersytetu Łódzkiego, zgodnie z cząstkowymi zamówieniami składanymi przez Zamawiającego (jednostki organizacyjne UŁ). Zamawiający z uwagi na bieżące potrzeby jednostek UŁ nie jest w stanie określić ilości i wielkości zamówień częściowych w okresie obowiązywania umowy. 2) Dostawa obejmuje także transport i wniesienie towaru do wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi oraz do magazynu Uniwersytetu Łódzkiego, który powinien zostać uwzględniony w cenie jednostkowej proponowanych artykułów. 3) Szczegółowy wykaz zamawianych artykułów stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 4) Zamawiający będzie uprawniony do zamówienia niektórych asortymentów podanych w Załączniku nr 2 do SIWZ/Umowy w ilościach większych lub mniejszych aniżeli ilości podane w kolumnie oznaczonej „ilość sztuk/mb” Załącznika nr 2, stanowiącego integralną część umowy, z zachowaniem ogólnej wartości umowy oraz w zaoferowanych cenach jednostkowych. 5) W przypadku wycofania z sieci dystrybucji zaoferowanego przez Wykonawcę modelu sprzętu będącego przedmiotem zamówienia i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model będący jego technologicznym następcą pod warunkiem, że spełnia on parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne wyszczególnione w kolumnie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ/Umowy. W sytuacji gdy, model będący następcą ma gorsze parametry lub nie posiada wszystkich cech użytkowych wymienionych w kolumnie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ/Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model inny spełniający parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne wyszczególnione w tymże załączniku. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące model i typ urządzenia proponowanego wraz z zapewnieniem o spełnianiu wymaganych minimalnych parametrów. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w okresie 5 dni od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę sprzętu. 6) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, który posiada oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. (Dz.U. z 2019r. poz. 155) 7) Wykonawca lub wskazany przez niego podmiot będzie zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającemu utylizacji w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Wykonawca lub wskazany przez niego podmiot zobowiązuje się do odbioru zużytego sprzętu na własny koszt z jednostek UŁ wskazanych przez Zamawiającego oraz wystawienia Karty Odbioru Odpadu w systemie Bazy Danych Odpadowych BDO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną