Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby ŁOR i 21 BP ARiMR w województwie łódzkim – w podziale na części

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 92-202 Łódź, Al. J. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 426 756 700 , fax. (042) 674 60 92
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny
  Al. J. Piłsudskiego 84
  92-202 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 756 700, fax. (042) 674 60 92
  REGON: 10613083001080
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby ŁOR i 21 BP ARiMR w województwie łódzkim – w podziale na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: „Zamawiający”) artykułów biurowych i papieru kserograficznego do 22 placówek ARiMR w województwie łódzkim w podziale na części: Część 1 – „Dostawa artykułów biurowych” Część 2 – „Dostawa papieru kserograficznego” w asortymencie i ilościach określonych kolejno w Tabeli nr 1 Załącznika nr 8 do SIWZ i Tabeli nr 2 Załącznika nr 8 do SIWZ. Miejscem dostawy towarów będzie siedziba Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź, (dalej zwanego: „ŁOR ARiMR”) oraz siedziby Biur Powiatowych zlokalizowanych w województwie łódzkim, wymienione w poz. 1-21 Załącznika nr 7 do SIWZ. Ilekroć w SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza składanie oferty zawierającej produkty o parametrach równoważnych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP. Wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Przez „artykuły równoważne” Zamawiający rozumie produkty biurowe, które spełniają te same funkcje użytkowe o identycznych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowo nie gorsze od produktów opisanych za pomocą nazwy własnej. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu. Zaoferowane artykuły biurowe i papier kserograficzny muszą być: - fabrycznie nowe, - wolne od wad, - kompletne, - firmowo opakowane z widoczną nazwą producenta, - dobrej jakości oraz muszą spełniać parametry określone szczegółowo w opisie asortymentu, który zawarty został w formularzach cenowych nr 1A oraz 1B oraz Tabelach 1 i 2 Załącznika nr 8 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, informacja o tym musi znaleźć się w ofercie. Wykonawca, który zaproponuje taki produkt - wykazując w formularzu ofertowym nr 1A (dot. części nr 1) artykuły równoważne - musi podać w kolumnie nr 3 formularza cenowego - ich oznaczenie oraz nazwę producenta produktu, typ i parametry oferowanych artykułów biurowych. W przypadku zaoferowania artykułów równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że zaoferowane artykuły biurowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego dokonywana była w sposób umożliwiający natychmiastowe sprawdzenie stanu ilościowego i jakościowego, w szczególności poprzez zapewnienie właściwego opakowania, odpowiednio oznakowanego i opisanego. Artykuły biurowe i papier kserograficzny zostaną dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy, liczony od daty protokolarnego odbioru produktu. Wykonawca w wystawianych fakturach, jest zobowiązany do stosowania nazewnictwa lub numeru pozycji asortymentu z tabeli asortymentowo-cenowych, zawartych w formularzach cenowych nr 1A oraz 1B. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze Umowy wraz z załącznikami stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ/
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną