Dostawa artykułów biurowych do organizacji i archiwizacji dokumentów, przyborów do pisania i galanterii biurowej oraz papieru i kopert dla Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2019-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. uni.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych do organizacji i archiwizacji dokumentów, przyborów do pisania i galanterii biurowej oraz papieru i kopert dla Uniwersytetu Łódzkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie trwania umowy artykułów biurowych do organizacji i archiwizacji dokumentów, przyborów do pisania i galanterii biurowej oraz papieru i kopert dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, zgodnie z cząstkowymi zamówieniami jednostek. Dostawa obejmuje także transport na miejsce przeznaczenia do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w Łodzi oraz Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim. Dokładny wykaz zamawianych artykułów stanowi Załącznik nr 2 (Arkusz cenowy): - Część nr 1 – artykuły biurowe do organizacji i archiwizacji dokumentów, - Część nr 2 – przybory do pisania i galanteria biurowa, - Część nr 3 – papier i koperty, do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22816100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną