Dostawę sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu w ramach projektu pod nazwą „Horyzont nowoczesnej edukacji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-138 Łódź, ul. Siedlecka
 • Telefon/fax: tel. 426845148 , fax. 426845148
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
  ul. Siedlecka 42572
  93-138 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426845148, fax. 426845148
  REGON: 19330600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.soswl.szkoly.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Łódź

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu w ramach projektu pod nazwą „Horyzont nowoczesnej edukacji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu w ramach projektu pod nazwą „Horyzont nowoczesnej edukacji” RPLD.11.03.01-10-0012/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną