Doradztwo ścieżki zawodowej w instytucjach kultury dla 30 studentów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku „Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych”

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doradztwo ścieżki zawodowej w instytucjach kultury dla 30 studentów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku „Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa ścieżki zawodowej dla 30 studentów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku „Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych” Przedmiot zamówienie współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18,na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-DU07/18-00 z dnia 17.07.2018r. Do zadań doradcy ścieżki zawodowej należeć będzie:  nawiązanie i utrzymanie bezpośredniego kontaktu z każdym studentem,  pomaganie studentowi w dokonaniu jego samooceny i rozpoznaniu indywidualnych dyspozycji  opracowanie dla każdego studenta jego ścieżki kariery doradzając przy wyborze miejsca praktyk, miejsca stażu;  stałe monitorowanie przebiegu praktycznych warsztatów, praktyk zawodowych, stały kontakt z koordynatorem praktyk na kierunku „produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych”, stażów;  nawiązanie kontaktu z pracodawcami oferującymi staż, ustalenie zadań indywidualnie dla każdego stażysty;  kontakty z opiekunem stażu, monitorowanie przebiegu stażu;  ewaluacja miejsc stażu przed jego rozpoczęciem, konfrontacja tej wiedzy z doświadczeniami studenta;  prowadzenie dokumentacji dot. ewaluacji i innych obserwacji, listy obecności, prowadzenie dziennika spotkań oraz przekazania jej Zamawiającemu.  zaplanowanie ze studentem nowej strategii postępowania, jeśli przebieg praktyk/stażu będzie tego wymagał;  konsultowanie ze studentem dzienniczków stażu (nadzór nad dzienniczkami). Planowane spotkania indywidualne: od daty zawarcia umowy przez kolejne lata do 30 września 2021r. 2019r.: 3h poświęcone każdej z 30 osób = 90h (I semestr) 2020r.: 10 h poświęcone każdej z 30 osób = 300h (II semestry) 2021r.: 3h poświęcone każdej z 30 osób = 90h (I semestr) Uwaga- przez jedna godzinę Zamawiający rozumie 45 min.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80570000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną