Doposażenie do przenośnego spektrometru Raman do zastosowań biomedycznych w sondy zawierające nie mniej niż 8 światłowodów do pracy w zakresie wzbudzania 671 i 785 nm umożliwiające sprzężenie z laserem

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 631 38 68 , fax. 42 631 28 79
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
  ul. Żeromskiego 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 631 38 68, fax. 42 631 28 79
  REGON: 15830000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie do przenośnego spektrometru Raman do zastosowań biomedycznych w sondy zawierające nie mniej niż 8 światłowodów do pracy w zakresie wzbudzania 671 i 785 nm umożliwiające sprzężenie z laserem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: 1.1.zakup i dostawa doposażenie do przenośnego spektrometru Ramana do zastosowań biomedycznych w sondy zawierające nie mniej niż 8 światłowodów do pracy w zakresie wzbudzania 671 i 785 nm umożliwiające sprzężenie z laserem o długości fali 671 nm i 785 nm. Doposażenie musi być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego spektrometrem Ramana (monochromator typ HT-SPEC-785_01_IVAC_2016 i kamera model DR-316B-LDL-DD rok produkcji 2016), który znajduje się w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis zamówienia zawiera „Specyfikacja techniczna” stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ, 1.2.załadunek, transport i rozładunek przedmiotu zamówienia we wskazanym, przez Zamawiającego, miejscu w jego siedzibie tj. Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego PŁ przy ulicy Wróblewskiego 15 w Łodzi, 1.3.instalacja, uruchomienie przedmiotu zamówienia, 1.4.przeprowadzenie szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi przedmiotu zamówienia dla jego użytkowników, 1.5.świadczenie usług serwisowych i pomoc techniczną przez cały okres gwarancji. Okres gwarancji wynosi co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru przez strony. Gwarancja może być udzielona łączna na cały przedmiot umowy albo na poszczególne urządzenia. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale 15 SIWZ). Miejscem wykonywania napraw gwarancyjnych jest siedziba Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to inne miejsce. W przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia od dnia jego wydania Wykonawcy do dnia jego odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 2.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie może być przedmiotem ekspozycji, prototypem. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 3.Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terenie UE. 4.Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. 5.Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną