CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W HALI WIELOFUNKCYJNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.

EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-590 Łódź, al. Politechniki
 • Telefon/fax: tel. 42 636 29 83 , fax. 42 637 29 35
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.
  al. Politechniki 4
  93-590 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 636 29 83, fax. 42 637 29 35
  REGON: 14126090000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W HALI WIELOFUNKCYJNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający zleci do wykonania usługę polegającą na ochronie mienia Zamawiającego, w zakresie realizacji zadań przewidywanych dla Służb Ochrony, obiektów i urządzeń oraz osób przebywających legalnie w obrębie tego obiektu. Usługodawca zobowiązuje się dozorować obiekty w następujący sposób : • w dni robocze oraz w dni wolne od pracy i święta – całodobowo 2. Usługodawca zobowiąże się do świadczenia usług, o których mowa w pkt. 1 poprzez organizację i działalność Służb Ochrony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1432) oraz zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów wydanych na podstawie tej Ustawy. 3. Ochrona osób i mienia przez Usługodawcę jako Służby Ochrony ma polegać w szczególności na : • ochronie mienia Zamawiającego przed rabunkiem, kradzieżą lub zniszczeniem, • stałym kontrolowaniu uprawnień do wchodzenia i wychodzenia osób oraz wjazdu i wyjazdu osób i pojazdów, a także wnoszenia i wynoszenia lub wwożenia lub wywożenia mienia Zamawiającego, • ochronie Zamawiającego przed działaniem na jego terenie osób zakłócających porządek, będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy halucynogennych z obowiązkiem usunięcia tych osób poza obręb obiektów Zamawiającego, • postępowanie zgodnie z instrukcjami w przypadku włączenia się sygnalizacji alarmowej przeciwpożarowej: - System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) z centralą FPA-5000 współpracującą z Dźwiękowym Systemem Ostrzegania (DSO) z centralą PRAESIDEO 2, • utrzymanie w czystości pomieszczeń portierni, • prowadzenia zeszytów raportów, • wykonywanie innych zadań związanych z ochroną Zamawiającego, zleconych przez kierownictwo Zamawiającego, 4. Ustalony zakres przedmiotowy ochrony Usługodawcy, realizowany będzie między innymi poprzez : • bezpośrednią ochronę fizyczną pojazdów i obiektów Zamawiającego, • cykliczne obchody pomieszczeń i terenu należącego do Zamawiającego, na zmianie dziennej co najmniej co dwie godziny a na zmianie nocnej co jedną godzinę, • prowadzenie książki wydawania i zdawania kluczy do pomieszczeń w obiekcie, • przechowywanie kluczy w zainstalowanych do tego celu szafkach, • prowadzenie książki ewidencji dyżurów, • działania interwencyjne wynikające z potrzeb ochrony i mienia osób. • niezwłoczne powiadamianie wyznaczonego pracownika Zamawiającego oraz Komendy Policji o stwierdzonych nieprawidłowościach, w następstwie działań osób trzecich, w chronionym obiekcie. 5. Zamawiający zapewni nieodpłatnie dla potrzeb Usługodawcy możliwość korzystania z : • wymaganych pomieszczeń socjalnych, • środków łączności telefonicznej, 6. Usługodawca zobowiązany będzie do : • zatrudnienia odpowiedniej, stałej liczby pracowników (w tym również pracowników zatrudnionych na umowę o pracę), na potrzeby świadczenia usługi ochrony w ramach zawartej umowy, zapewniającej profesjonalne wykonanie usługi z zachowaniem należytej staranności, • przekazania w dniu podpisania umowy na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w hali wielofunkcyjnej EXPO ŁÓDŹ, imiennego wykazu osób przewidywanych do zatrudnienia w naszym obiekcie, • w przypadkach zaistnienia konieczności dokonania zmiany osobowej w grupie pracowników przypisanych do naszego obiektu, Usługodawca powiadamia każdorazowo Zamawiającego uzasadniając taką konieczność, w celu uzyskania jego akceptacji, • wyposażenia swoich pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.11.1998r. z późniejszymi zmianami, • posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, której kopia stanowić będzie załącznik do zawieranej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się również do utrzymania niniejszej polisy przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia • zachowania tajemnicy służbowej, • przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów dla wykonywania usług określonych przedmiotem zamówienia. 7. Umowa zostanie zawarta na okres 48 m-cy (wg ustaleń w SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną