„Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 42 6337191, 42 2050307 , fax. 426 329 311
 • Data zamieszczenia: 2020-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu
  ul. Sienkiewicza 3
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6337191, 42 2050307, fax. 426 329 311
  REGON: 47205764900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkiwschodni.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach (95 – 040 Koluszki, ul. Budowlanych 8 dz. nr ewidencyjny 167/2, obr. 5) wraz z zasilaniem oraz przebudową przyłącza ciepłowniczego kolidującego z budową windy. Zadanie dofinansowane jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2. Opis stanu istniejącego. Budynek (internat) przy który projektuje się windę wybudowano w latach 70 XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami prefabrykowanymi. Budynek dwutraktowy o trzech kondygnacjach naziemnych częściowo podpiwniczony. Ściany piwnic i ściana nadziemia wewnętrzna konstrukcyjna z cegły pełnej gr. 38 cm, ściana zewnętrzne konstrukcyjne gr. 38 cm z cegły kratówki. Stropy międzypiętrowe oraz strop ostatniej kondygnacji z płyt prefabrykowanych kanałowych gr. 24 cm. Dach płaski z warstwami izolacyjnymi nad płytą stropową spadkową. W całym budynku wykonano termomodernizację (docieplenie ścian) oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Podstawowe parametry budynku internatu:  powierzchnia zabudowy – 1315,80 m2,  powierzchnia netto – 2413,00 m2,  kubatura – 6898,00 m3. Budynek wyposażony w instalacje:  elektryczną zasilaną z istniejącej linii kablowej,  wodociągową z istniejącego przyłącza lokalnego,  kanalizacyjną z lokalna siecią kanalizacyjną,  c.o. z zasilaniem z ciepłociągu miejskiego,  odgromową. Ogólna ocena techniczna stanu istniejącego części w której nastąpi budowa windy:  dach, elementy konstrukcji, pokrycie dachowe, obróbki blacharskie i orynnowania – dobre,  fundamenty – stan zadawalający – nie stwierdzono zarysowań świadczących o przeciążeniu fundamentów,  stolarka okienna i drzwiowa – stan dobry,  budynek spełnia warunki techniczne pod kątem izolacji termicznej. Projektowana winda koliduje z istniejącym przyłączem ciepłowniczym 2Ø76,1/140 zasilającym budynek Zespołu Szkół nr 2 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. 3. Opis stanu projektowanego. 3.1. Przebudowa przyłącza ciepłowniczego –usunięcie kolizji. Parametry przyłącza  maksymalna temperatura pracy rurociągów 130/70 ⁰C.  wydajność cieplna – 350,0 kW,  czynnik sieciowy - woda – 130/70 ⁰C,  czynnik sieciowy - woda (okres letni) – 70/35 ⁰C. Do nowego odcinka przyłącza przewidziano rury preizolowane stalowe w izolacji STANDARD z instalacją alarmową impulsową. System układania rurociągów – niskie naprężenia. Na odcinkach gdzie następuje załamanie rurociągów zastosować załamania kompensacyjne typu „U” Rury i kształtki preizolowane standardowe ze stali P235GH wg DIN1626 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Roboty związane z przebudową przyłącza ciepłowniczego - usunięcie kolizji  budowa przyłącza ciepłowniczego o średnicy 2ø76,1/140 mm długości 12,6 m,  likwidacja istniejącego (w stanie istniejącym czynnego) odcinka ciepłociągu o długości 8,5 m,  likwidacja istniejącego nieczynnego przyłącza - na odcinku przebudowy przyłącza (rurociągi tradycyjne i kanał betonowy zaślepić). Po wykonaniu nowego odcinka przyłącza należy wykonać:  badania spawów,  płukanie,  próby ciśnieniowe,  sprawdzenie działania instalacji alarmowej, Przebudowa przyłącza ciepłowniczego wg opracowania pt. „Projekt budowlano - wykonawczy.„Przebudowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych kolidującego z budową windy zewnętrznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym”. 3.2. Budowa windy Projektuje się budowę windy zewnętrznej, która stanowić będzie udogodnienie dla osób niepełnosprawnych. Parametry techniczne windy:  powierzchnia zabudowy – 5,18 m2,  powierzchnia użytkowa – 1,50 m2,  kubatura – 49,60 m2,  udźwig 625 kg (8 osób). Winda obsługiwała będzie trzy poziomy obiektu tj.: parter, I i II piętro. Winda wyposażona będzie również w wejście zewnętrzne. Dźwig elektryczny bezreduktorowy windy zamontowany w żelbetowym szybie windowym. Obiekt windy stanowić będzie odrębną strefę pożarową w stosunku do budynku internatu:  strefa pożarowa – ZLII,  klasa odporności pożarowej – C,  elementy obiektu/windy nie rozprzestrzeniające ognia NRO,  winda wydzielona ścianami REI120,  drzwi oddzielające kabinę dźwigu od budynku internatu E160. Roboty związane z budową i montażem windy: a. roboty wyburzeniowe:  demontaż stolarki okiennej,  rozbiórka fragmentów ścian zewnętrznych i zamurowania w celu dostosowania istniejących otworów okiennych do wymiarów szybu windowego, b. roboty konstrukcyjne i wykończeniowe szybu windowego:  wykonanie posadowienia szybu windowego – na żelbetowej płycie fundamentowej wylewanej na budowie z odwodnieniem szybu windowego (podszybia)  wykonanie żelbetowych monolitycznych ścian szybu windowego,  wykonanie żelbetowej płyty stropowej szybu windowego z otworem wentylacyjnym i punktami montażowymi wciągarki kabiny (zgodnie z zaleceniami producenta dźwigu),  wykonanie konstrukcji dachu z robotami dekarskimi,  montaż osłon lekkich przy zewnętrznych drzwiach wejściowych (daszek i osłony),  roboty wykończeniowe i uzupełniające Izolacje:  przeciwwilgociowa pionowa i pozioma płyty fundamentowej,  termiczna części fundamentowej,  ścian szybu windowego powyżej gruntu,  dachu szybu windowego. Roboty wykończeniowe:  elewacje,  obróbki blacharskie, wykończenie okapu,  orynnowanie,  ściany wewnętrzne szybu,  stolarka drzwiowa (w drzwiach zewnętrznych wejściowych o izolacyjności Umax=1,5W/m2K zamontować system podgrzewania zapobiegający zamarzaniu w okresie zimowym),  utwardzenie dojścia do windy szerokości 1,5 m (chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm z odwodnieniem liniowym ACO) c. montaż dźwigu windowego, d. uporządkowanie terenu. Budowa windy wg opracowania pt. „Projekt budowlano – wykonawczy windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Koluszkach”. 3.3. Zasilanie windy Z istniejącej tablicy rozdzielczej TR zlokalizowanej przy wejściu do budynku, dwoma liniami F i F1. Linia F zasilająca szafkę sterowniczą kablem N2XH 5x6mm2. Szafka zasilająco-sterownicza zlokalizowana na 2 kondygnacji przy windzie. Linia F1 zasilająca oświetlenie szybu windowego kablem N2XH 3x4mm2. Moc zapotrzebowana/nominalna – 7,7 kW. Moc na potrzeby oświetlenia – 2.4k W. Dodatkowo jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosować warunki gwarantujące samoczynne szybkie wyłączanie zasilania zgodnie z PN-IEC 64-364. Zasilanie windy wg. opracowania pt. „Projekt – wykonawczy. Projekt zasilania windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”. Przed przekazaniem do użytkowania windy wykonawca:  przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach - z pisemnym potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia - obsługi windy, zasad bhp i p.poż. przy użytkowaniu windy w tym w stanach awaryjnych,  przeprowadzi wymagane próby i pomiary instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz przedstawi protokoły z wynikami pomiarów oraz świadectwo Urzędu Dozoru Technicznego,  przekaże użytkownikowi tj. kierownictwu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach instrukcje obsługi windy. Materiały budowlane, sprzęt i maszyny. Wszystkie roboty należy wykonać z materiałów własnych przy pomocy własnego sprzętu i maszyn oraz zapewnić własnym staraniem transport materiałów i odpadów. Za własne materiały, sprzęt i maszyny uznaje się również materiały, sprzęt i maszyny podwykonawców i dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy o podwykonawstwo zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ. 4. Prace związane z realizacją zadania. Dla prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji robót budowlanych Wykonawca winien uwzględnić niżej wymienione prace: 1) zabezpieczenie placu budowy i jego oznakowanie, 2) obsługę geodezyjną, 3) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 4) zabezpieczenie na czas trwania budowy zlokalizowanej a nie oznaczonej na mapach infrastruktury technicznej – w przypadku natrafienia w trakcie robót. 5) uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień i decyzji wymaganych przed przekazaniem obiektu do użytkowania. 5. Obowiązujące opracowania: 1) Projekt budowlano - wykonawczy.„Przebudowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych kolidującego z budową windy zewnętrznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym” (załącznik nr 9.1 do SIWZ); 2) „Projekt budowlano –wykonawczy windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach”, (załącznik nr 9.2 do SIWZ); 3) „Projekt – wykonawczy. Projekt zasilania windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” (załącznik nr 9.3 do SIWZ), 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) (załączniki nr 10.1, 10.2 i 10.3 do SIWZ). Załączone przedmiary robót (załączniki nr 11.1, 11.2 i 11.3 do SIWZ) mają charakter pomocniczy, dla ułatwienia identyfikacji podstawowych robót oraz ich wielkości. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ww. opracowaniami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z zachowaniem kolejności technologicznej realizacji robót. 6. Zalecenia dla wykonawców. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym. Zakłada się, że Wykonawca uwzględni w ofercie również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe, jako następstwo wizji lokalnej terenu inwestycji. 7. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wykonujących roboty konstrukcyjne, montażowe, elektryczne i ciepłownicze. 2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności. 3) Przed przystąpieniem do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, oświadczenie stwierdzające zatrudnienie osób przewidzianych do wykonania tych czynności na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie (Wykonawcy / Podwykonawców), podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy winno zawierać dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz wskazanie, że czynności wymienione w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 4) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii umów o pracę potwierdzających zatrudnienie pracowników wykonujących czynności określone w ust. 1, gdy złożone oświadczenie o którym mowa w ust. 3 budzi wątpliwości Zamawiającego, (kopie umów winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych). 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przedłożonych przez Wykonawcę lub Podwykonawców dokumentów, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6) Zapisy ustępów 1 ÷ 4 nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi, przedmiotu zamówienia tj. robót budowlanych i zamontowanego urządzenia dźwigowego na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną