Budowa tężni terenowej wraz z instalacjami zewnętrznymi: wodną, elektryczną, solankową, ze zbiornikami przelewowymi, przyłączami: wodociągowym i kanalizacji sanitarnej, obiektami małej architektury oraz rozbiórka wiaty magazynowej – ul. Zwrotnikowa 2 w Łodzi

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-532 Łódź, ks. I. J. Skorupki
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. 42 638 48 77
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
  ks. I. J. Skorupki 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa tężni terenowej wraz z instalacjami zewnętrznymi: wodną, elektryczną, solankową, ze zbiornikami przelewowymi, przyłączami: wodociągowym i kanalizacji sanitarnej, obiektami małej architektury oraz rozbiórka wiaty magazynowej – ul. Zwrotnikowa 2 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej tężni solankowej terenowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami małej architektury. Tężnia o charakterze nieuciążliwych usług komercyjnych, zasilana solanką w obiegu zamkniętym. Lokalizacja: Łódź, ul. Zwrotnikowa 2, część dz nr ew. 52/1 i dz. 53/27 obręb G-9. Inwestycja obejmuje m.in.: • budowę przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej, • budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, • budowę przyłącza wody, • budowę zewnętrznej instalacji wody, • budowę zewnętrznej instalacji technologicznej – zasilanie i powrót solanki wraz ze zbiornikami, • budowę przyłącza instalacji energii elektrycznej, • budowę zewnętrznej instalacji energii elektrycznej – zasilanie, • budowę zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu, • rozbiórkę budynku magazynowego (wiaty magazynowej o konstrukcji stalowej), • budowa nawierzchni, • oświetlenie terenu oraz ozdobne podświetlenie tężni, • szkolenie pracowników Zamawiającego, • zakup aparatury przenośnej (m.in. pompa zatapialna, konduktometr). 3.2 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj. osób faktycznie wykonujących roboty budowlane związane z wykonaniem całego zamówienia. Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną