Budowa systemu monitoringu wizyjnego miejsc składowania odpadów rekultywowanego składowiska Nowosolna w Łodzi

Zarząd Gospodarowania Odpadami ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Gospodarowania Odpadami
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-469 Łódź, Ul. Sanitariuszek
 • Telefon/fax: tel. 42 640 48 57 , fax. 42 640 48 57
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Gospodarowania Odpadami
  Ul. Sanitariuszek 70/72
  93-469 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 640 48 57, fax. 42 640 48 57
  REGON: 10170739400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgo.uml.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa systemu monitoringu wizyjnego miejsc składowania odpadów rekultywowanego składowiska Nowosolna w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miejsc składowania odpadów na terenie rekultywowanego składowiska Nowosolna, przy ul Kasprowicza 6/10/11 w Łodzi. Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje wykonanie m.in.: - posadowienie gotowych fundamentów prefabrykowanych; - wzmocnienie gruntu, wykonanie „poduszki” betonowej pod każdy fundament prefabrykowany - montaż słupów stalowych na fundamentach prefabrykowanych - w ilości 26 szt.; - przed przystąpieniem do robót wykonanie geodezyjnej siatki rozmieszczenia słupów z wyznaczeniem rzędnych posadowienia słupów przez uprawnionego geodetę - po posadowieniu wszystkich słupów powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przez uprawnionego geodetę - montaż kamer IP na słupach stalowych - w ilości 28 szt.; - instalację przesyłu danych i zasilającą kamery oraz urządzenia; - montaż urządzeń w pomieszczeniu biurowym, typu: switch, panel światłowodowy, rejestrator IP, system dwugodzinnego podtrzymania napięcia, zasilacz, monitor, dysku, szafy RACK, konwerter; - uziemienie i ochronę przeciwprzepięciową; - pomiarów i uruchomienie systemu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231600-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną