Budowa systemu monitoringu miejskiego – ZACISZE

Straż Miejska w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Straż Miejska w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-119 Łódź, ul. Kilińskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 250 22 28 , fax. 42 250 22 32
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska w Łodzi
  ul. Kilińskiego 81
  90-119 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 250 22 28, fax. 42 250 22 32
  REGON: 47000614500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa systemu monitoringu miejskiego – ZACISZE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz wykonanie Systemu polegające na budowie nowych punktów kamerowych, uruchomienie i włączenie ich w istniejący System Monitoringu Miejskiego, zestawienie transmisji między punktami, serwerownią i centrami oglądowymi oraz świadczenie usług gwarancyjnych przez okres minimum 2 lat w ramach wybranego do realizacji zadania „Bezpieczne Zacisze - monitoring miejski” (S0054WS) w edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. System Monitoringu Miejskiego powinien zostać wybudowany w miejscach znanych Policji i Straży Miejskiej, uznanych za niebezpieczne, bądź potencjalnie generujących zagrożenie i wskazanych przez mieszkańców osiedli. Celem zamówienia jest uruchomienie Systemu, który umożliwi monitorowanie wideo we wskazanych lokalizacjach. Projekt zakłada instalację wymienionej liczby kamer w miejscach uznawanych za niebezpieczne. Kamery będą działać zarówno w dzień, jak i w nocy oraz będą podłączone do sieci Systemu Monitoringu Miejskiego. System ma stanowić rozbudowę istniejącego Systemu Monitoringu Miejskiego. Do realizacji opisywanego zadania należy zastosować sprzęt i oprogramowanie w pełni kompatybilne z zainstalowanym w Systemie Monitoringu Miejskiego. Zakres zadania, w ramach wynagrodzenia za jego realizację, obejmuje: 1. Uzyskanie uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do instalacji i uruchomienia wszystkich elementów Systemu. Wykonawca poniesie wszystkie opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń, w tym wszelkich opłat skarbowych, itp. 2. Opracowanie projektu Systemu w oparciu o wytyczne przekazane przez Zamawiającego, tak aby rozwiązanie spełniało wymagania Zamawiającego określone w niniejszych opisach poszczególnych zadań. 3. Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i utrzymania Systemu na podstawie opracowanego projektu. 4. Montaż, instalację oraz konfigurację wszystkich elementów infrastruktury Systemu. 5. Konfigurację i uruchomienie oprogramowania, które będzie funkcjonowało w ramach Systemu. 6. Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i testów Systemu. 7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej Systemu. 8. Wykonanie instrukcji użytkowania Systemu. 9. Świadczenie usług gwarancyjnych Systemu przez okres, co najmniej 2 lat od daty jego uruchomienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34971000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną