Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości gminnych Przylesie 12,14,16,24,26,28,30,32 wraz z budową sieci wodociągowej do nieruchomości Przylesie 24,26,28 celem podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-532 Łódź, ks. I. J. Skorupki
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. 42 638 48 77
 • Data zamieszczenia: 2020-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
  ks. I. J. Skorupki 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości gminnych Przylesie 12,14,16,24,26,28,30,32 wraz z budową sieci wodociągowej do nieruchomości Przylesie 24,26,28 celem podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości gminnych Przylesie 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 32 wraz z budową sieci wodociągowej do nieruchomości Przylesie 24, 26, 28 celem podłączenia ich do miejskiej sieci wodociągowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia. Załącznikami do Ogłoszenia są: * Załącznik nr 1 – Instrukcja dla Wykonawców. * Załącznik nr 2 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, * Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, * Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia, * Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia, * Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych, * Załącznik nr 7 – Wykaz osób, * Załącznik nr 8 – Wzór umowy, * Załącznik nr 9 – Klucz publiczny, * Załącznik nr 10 – Identyfikator postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną