Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową w posesji przy ul. Zachodniej 27 w Łodzi – etap I

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-532 Łódź, ks. I. J. Skorupki
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. 42 638 48 77
 • Data zamieszczenia: 2019-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
  ks. I. J. Skorupki 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową w posesji przy ul. Zachodniej 27 w Łodzi – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu budowy parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 255/34 w obrębie B-46 przy ul. Zachodniej w Łodzi. W stanie istniejącym teren inwestycji jest placem wewnątrz posesji przy ul. Zachodniej 25-27 na którym znajdują się pomieszczenia gospodarcze, tereny zielone z dużymi drzewami znajdującymi się w dobrym stanie zdrowotnym. Na terenie przewidzianym pod budowę miejsc postojowych odbywa się nieuporządkowany postój samochodów będących własnością lokatorów posesji. W celu uporządkowania powyższego stanu zaprojektowano zmianę zagospodarowania terenu poprzez uporządkowaną organizację parkowania pojazdów i dojazdu do miejsc postojowych. 18 miejsc postojowych oraz utwardzenie terenu zlokalizowano na istniejącym zieleńcu zapewniając dojazd z dróg wewnętrznych zaprojektowaną drogą manewrową o szerokości 5,00 m (przy ustawieniu samochodów prostopadle do w/w drogi). Lokalizując stanowiska postojowe uwzględniono istniejący drzewostan, który nie może zostać uszkodzony.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną