Budowa oświetlenia solarnego w Parku na Smulsku - Etap II

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 94-303 Łódź, Konstantynowska
 • Telefon/fax: tel. +48426327579, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
  Konstantynowska 8/10
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426327579, , fax. -
  REGON: 10146567200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia solarnego w Parku na Smulsku - Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  [wszelka powoływana numeracja zgodna z SIWZ] 3.1 Przedmiot zamówienia pn. „Budowa oświetlenia solarnego w Parku na Smulsku - Etap II” obejmować będzie montaż 13 słupów solarnych (latarni) w Parku na Smulsku w Łodzi: 3.1.1 Szczegółowy zakres prac określa Wzór umowy w szczególności Załącznik nr 1 do Umowy. 3.1.2 Zakres prac, o którym mowa powyżej, winien zostać wykonany na podstawie dokumentacji pn. „Projekt wykonawczy oświetlenia solarnego” opracowanej przez firmę Tomasz Wąs – Pracownia Architektoniczna z Łodzi stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną