Budowa ciągu pieszego na terenie rekreacyjnym położonym pomiędzy ulicami: ks. Jerzego Popiełuszki a Gimnastyczną w Łodzi wraz z montażem urządzeń małej architektury.

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-532 Łódź, ks. I. J. Skorupki
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. 42 638 48 77
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
  ks. I. J. Skorupki 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszego na terenie rekreacyjnym położonym pomiędzy ulicami: ks. Jerzego Popiełuszki a Gimnastyczną w Łodzi wraz z montażem urządzeń małej architektury.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszego na terenie rekreacyjnym położonym pomiędzy ulicami: ks. Jerzego Popiełuszki a Gimnastyczną w Łodzi. Zakres zamówienia obejmuje: 1) budowę ciągów pieszych o nawierzchni z płyt chodnikowych 25x25x8 cm obramowanych opaskami z kostki granitowej, 2) budowę alejek o nawierzchni żwirowej, 3) montaż urządzeń małej architektury: ławki 8 szt., kosze na psie odchody i odpady komunalne łącznie 10 szt., tablica informacyjna z logo Budżetu Obywatelskiego i nazwą zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną