Budowa ciągu pieszego na terenie rekreacyjnym położonym pomiędzy ulicami Gimnastyczną i Kolarską wraz z montażem urządzeń małej architektury.

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-532 Łódź, ks. I. J. Skorupki
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. 42 638 48 77
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
  ks. I. J. Skorupki 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszego na terenie rekreacyjnym położonym pomiędzy ulicami Gimnastyczną i Kolarską wraz z montażem urządzeń małej architektury.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszego na terenie rekreacyjnym położonym pomiędzy ulicami Gimnastyczną a Kolarską w Łodzi. Zakres zamówienia obejmuje: a) budowę ciągów pieszych o nawierzchni z płyt chodnikowych obramowanych opaskami z kostki granitowej w tym budowę nawierzchni chodnika z możliwością ruchu pojazdów w celu obsługi stacji TRAFO, b) budowę alejki o nawierzchni żwirowej, c) montaż urządzeń małej architektury: ławki 2 szt., kosze na psie odchody i odpady komunalne łącznie 9 szt., tablica informacyjna z logo Budżetu Obywatelskiego i nazwą zadania, słupki blokujące ruch pojazdów U-12c (2 szt. – przy ul. Szermierczej). Realizacja inwestycji będzie mieć miejsce na terenie nieruchomości położonych pomiędzy ul. Hippiczną a Kolarską w Łodzi. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie nie obejmuje wykonania nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonania ozdobnych klombów. 3.5 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności pracownika budowlanego wykonującego roboty związane z wykonaniem zamówienia. Zakres prac osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności przy realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną