Budowa alejek ziemnych na terenie zieleńca miejskiego przy ul. Romanowskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 94-303 Łódź, Konstantynowska
 • Telefon/fax: tel. +48426327579, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
  Konstantynowska 8/10
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426327579, , fax. -
  REGON: 10146567200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zzm.lodz.pl/zapytania-ofertowe/568-35-2019-budowa-alejek-ziemnych-zieleniec-przy-ul-romanowskiej-w-lodzi.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa alejek ziemnych na terenie zieleńca miejskiego przy ul. Romanowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W ramach zamówienia podstawowego Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych dot. wykonania budowy alejek ziemnych o pow. 383 m2, składających się z: 1.1. ręcznego oczyszczenia terenu z gruzu, kamieni, wystających korzeni, karpin oraz innych niebezpiecznych elementów, usunięcia samosiewów wraz z korzeniami, utylizacji odpadów; 1.2. mechanicznego spulchnienia oraz wyrównania ziemi glebogryzarką separacyjną; 1.3. mechanicznego zagęszczenia nawierzchni alejki zagęszczarkami płytowymi; 1.4. usługi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 2. W zależności od możliwości finansowych Zamawiającego, przewiduje się możliwość dodatkowego zlecenia dostawy i montażu małej architektury w ramach prawa opcji, które obejmować będzie: 2.1. ławki z bali mocowane na podstawie stopy fundamentowej o wymiarach 40x40x60 cm - 4 szt. 2.2. ławki parkowe, metalowe z podłokietnikiem mocowane na podstawie stopy fundamentowej o wymiarach 40x40x60 cm - 3 szt. 2.3. kosze na śmieci mocowane na podstawie stopy fundamentowej o wymiarach 30x30x60 cm - 5 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233161-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną