,,Remonty i prace utrzymaniowe rowów i poboczy dróg publicznych położonych na terenie Miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2019 roku z podziałem na 4 Rejony”

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 42 6384959, 6384911 , fax. 42 638-49-58
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
  ul. Piotrkowska 173
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6384959, 6384911, fax. 42 638-49-58
  REGON: 47317005200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178; www.zdit.uml.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Remonty i prace utrzymaniowe rowów i poboczy dróg publicznych położonych na terenie Miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2019 roku z podziałem na 4 Rejony”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są remonty i utrzymanie rowów i poboczy na drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w dzielnicach: Bałuty, Górna, Polesie i Widzew.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych (Formularze nr 2a-2d) Tomu I SIWZ, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -Tom II SIWZ oraz Formularz aktu umowy - Tom III SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 nw. części. Część 1 - Remonty i prace utrzymaniowe rowów i poboczy dróg publicznych położonych na terenie Miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2019 roku – Rejon 1 - teren dzielnicy - Łódź Bałuty Część 2 - Remonty i prace utrzymaniowe rowów i poboczy dróg publicznych położonych na terenie Miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2019 roku – Rejon 2 - teren dzielnicy - Łódź Górna Część 3 - Remonty i prace utrzymaniowe rowów i poboczy dróg publicznych położonych na terenie Miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2019 roku – Rejon 3 - teren dzielnicy - Łódź Polesie, Część 4 - Remonty i prace utrzymaniowe rowów i poboczy dróg publicznych położonych na terenie Miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2019 roku – Rejon 4 - teren dzielnicy - Łódź Widzew Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych (2a-2d) Tomu I SIWZ, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -Tom II SIWZ oraz Formularzu aktu umowy - Tom III SIWZ. 3. Łączny zakres prac obejmuję min. (dotyczy części 1- 4): 1) Wykoszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów, zgrabienie porostów w stosy 2) Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu 3) Oczyszczenie przepustu o średnicy do 40 cm z namułu 4) Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów 5)Odtworzenie przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na ławie betonowej żwirowej,6) Odtworzenie przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych HDPE Ø 400 na podbudowie pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr 25 cm,7) Umocnienie rowu (dna i skarp) płytami betonowymi chodnikowymi 50 x 50 x 7 cm ułożonymi na podsypce cementowo piaskowej,8) Umocnienie rowu (dna i skarp) płytami ażurowymi 60 x 40 x 10 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm ,9) Odtworzenie i udrożnienie rowów odwadniających - roboty ziemne 10) Odtworzenie betonowego korytka drogowego (szer. 60 cm wys. 15 cm) na podbudowie pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. 20 cm,11) Odtworzenie betonowego korytka melioracyjnego” (podstawa o szer. 50 cm wys. 50 cm) na podbudowie pomocniczej z mieszanki kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (ściek typu korytkowego),12) Odtworzenie pobocza jezdni - naprawa destruktem asfaltowym (materiał inwestora) 13) Naprawa nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego,14) Ścinanie pobocza jezdni grubość warstwy 15 cm.,15) Wywóz ziemi, namułu, gruzu samochodami samowyładowczymi wraz z załadunkiem.,16) Wywóz pokosu, wraz z załadunkiem.,17) Wykonawca zobowiązany jest do awaryjnego wypompowania wód opadowych z poboczy i rowów melioracyjnych, wraz z wywozem (poz. 17 formularza cenowego) w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia.,18) Ciśnieniowe czyszczenie kanału (przepustu) wraz ze studnią (studnia osadnikowa, wpust uliczny, kratka kanalizacji desczowej),19) Czyszczenie odwodnienia liniowego,20) Wykonanie drenażu francuskiego,21) Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki stanowiących odpady zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 21 z późn. zm), 22) Wykonanie czasowej organizacji ruchu dla prowadzonych robót.23)1 Opis nr 1 „Wywóz ziemi, namułu, gruzu samochodami samowyładowczymi wraz z załadunkiem”Pozostałą po robotach ziemię, namuł, gruz należy usunąć – wywieźć przy użyciu samochodów samowyładowczych wraz z załadunkiem na wysypisko odpadów zlokalizowanym na wysypisku publicznym lub własnym urządzonym zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska. Do ww. prac należy użyć samochodów samowyładowczych posiadających przykrywana przestrzeń ładunkową.23).2. Opis nr 2„Wywóz pokosu, wraz z załadunkiem” Pokos należy usunąć – wywieźć przy użyciu samochodów samowyładowczych wraz z załadunkiem posiadających przykrywana przestrzeń ładunkową na kompostownie publiczną bądź własną urządzoną zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska. Pokos powinien zostać możliwie jak najbardziej ściśnięty. 23) 3. Opis nr 3„Awaryjne wypompowanie wód opadowych z poboczy i rowów melioracyjnych, wraz z wywozem„Cena ww. prac obejmuje : -dostarczenie sprzętu na miejsce -utrzymywanie i konserwacja sprzętu, -czas pracy sprzętu wraz z obsługą podczas pompowania wody,-wywóz wody do zlewni wraz z kosztami utylizacji -uporządkowanie terenu Do pompowania wody przewiduje się zastosować następujący sprzęt: -pompa membranowa o wydajności do 24m3/h, -pompa spalinowa, -pompa elektryczna o wydajności do 360m3/h, -agregat prądotwórczy, -osprzęt do pomp wody -cysterna do wywozu brudnej wody Do ww. prac należy użyć traktorów z podczepianym beczkowozem bądź samochodów dostawczych z zabudową posiadającą zbiornik na brudną wodę. 23) 4.Opis nr 4„Ciśnieniowe czyszczenie kanału (przepustu) wraz ze studnią (studnia osadnikowa, wpust uliczny, kratka kanalizacji deszczowej)” Powyższe prace polegały będą na czyszczeniu kanału (przepustu) wraz ze studnią (studnia osadnikowa, wpust uliczny, kratka kanalizacji deszczowej) przy użyciu strumienia wody pod ciśnieniem do 200 bar oraz pojemności całkowitej zbiornika do 10 000 m3Cena ww. prac obejmuje : -dostarczenie sprzętu na miejsce -utrzymywanie i konserwacja sprzętu, -czas pracy sprzętu wraz z obsługą podczas wykonywanych prac-wywóz zanieczyszczeń wraz z kosztami utylizacji -uporządkowanie terenu 23) 5.Opis nr 5„Czyszczenie odwodnienia liniowego”Powyższe prace polegały będą na czyszczeniu odwodnienia liniowego poprzez odkręcenie pokrywy i oczyszczenie ręczne lub mechaniczne korytka z liści, pisaku, drobnych kamieni oraz innych nieczystości naniesionych z drogi a następnie ponowne zamontowanie pokrywy.Cena ww. prac obejmuje : -dostarczenie sprzętu na miejsce podczas oczyszczania mechanicznego -czas pracy sprzętu wraz z obsługą podczas oczyszczania mechanicznego -uporządkowanie terenu-wywóz zanieczyszczeń wraz utylizacją 23)6. Opis nr 6„Wykonanie drenażu francuskiego”Powyższe prace polegały będą na wykonaniu drenaży francuskiego przy wykorzystaniu kruszywa mineralnego o możliwie jednolitej frakcji (od 31,5-63 mm), które wykonuje się jako zasypkę mineralną umieszczoną w szczelnie ułożonej geowłókninie wraz z ułożeniem rury z tworzywa sztucznego celem odprowadzania wód. Cena 1 m3 ww. prac obejmuje: - wykonanie wykopu- zakup wraz z dostarczeniem na miejsce robót kruszywa, geowłókniny, rury z tworzywa sztucznego Ø 100- ułożenie geowłókniny - wbudowanie kruszywa- montaż rury z tworzywa sztucznego 23)7. Opis nr 7„Odtworzenie betonowego korytka melioracyjnego” Odtworzenie betonowego korytka melioracyjnego” (podstawa o szer. 50 cm wys. 50 cm) na podbudowie pomocniczej z mieszanki kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (ściek typu korytkowego).4.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części SIWZ STWiORB), Formularzach cenowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz, że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu. 5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga (dotyczy części 1-4), by następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) operowania równiarką samojezdną; b) operowania koparką podsiębierną lub koparko – ładowarką; c) kierowania samochodem samowyładowczym min.10 t. d) operowania zagęszczarką wibracyjną min. 250 kg lub małym walcem max 4 t były wykonywane przez co najmniej 4 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 6. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 5 powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy Powyższe wymagania określają w szczególności:a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną