Roboty remontowe budowlane dotyczące obiektu zajmowanego przez Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a – dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-012 Łódź, ul.Kilińskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 6324034 , fax. 42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul.Kilińskiego 102
  90-012 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6324034, fax. 42 6324130
  REGON: 00434557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mops.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe budowlane dotyczące obiektu zajmowanego przez Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a – dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  • wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych – w bruzdach • płukanie instalacji wodociągowej • montaż szafek hydrantowych z wyposażeniem • montaż zaworu antyskażeniowego typu EA • montaż zaworu pierwszeństwa VV300 • wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej - PROTOKÓŁ • wykonanie badania wydajności instalacji hydrantowej – PROTOKÓŁ • zainstalowanie centrali oddymiającej, modułu UTA, ręcznych przycisków oddymiania, przewietrzania, gniazd, czujek dymu, przewodów w bruzdach • pomiary instalacji oddymiającej, rozruch instalacji, szkolenie obsługi - PROTOKOŁY • montaż wyłączników, przewodów w bruzdach, opraw oświetlenia awaryjnego • sprawdzenia i pomiary elektryczne - PROTOKÓŁ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną